บริการข้อมูล

สรุปข้อมูลสำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะและเชื้อดื้อยาในสังคม


ส่วนนี้จะเป็นการสรุปทบทวนและนำเสนอข้อมูลจากการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยาปฏิชีวนะและเชื้อดื้อยา โดยข้อมูลจะถูกนำเสนอในหลายรูปแบบทั้งงานวิจัย บทความ หรือสื่อ/วิดีทัศน์ ทั้งนี้รวมไปถึงข้อมูลหรือข้อสรุปสำคัญของโครงการวิจัย AMIS ด้วย