News 22 Jul 2021
– –
Antimicrobials Resistance, Urban Life and Anthropological Research นำเสนอการวิจัยทางมานุษยวิทยาในเมืองที่แสดงให้เห็นถึงความสลับซับซ้อนของบริบทชีวิตประจำวันของผู้คน การทำงานภาคสนาม Ethnography ในพื้นที่เมืองภาคกลางของประเทศไทย ผ่านเรื่องราวผู้อยู่อาศัย ผู้ป่วยติดเตียง และระบบการดูแลสุขภาพ
 
ต้องขอขอบพระคุณ สำหรับความช่วยเหลือ มิตรภาพ และการแบ่งปัน จาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  และพี่น้อง อสม. ในพื้นที่
ครอบครัวเจ้าของเรื่องราวชีวิตและสุขภาพที่ทรงคุณค่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ที่แบ่งปันความคิดและประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง
ทั้งหมดไม่เพียงทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จตามเป้าประสงค์เท่านั้น แต่มีผลต่อการตระหนักในคุณค่าและความงดงามแห่งความเป็นมนุษย์ที่ลึกซึ้งขึ้น

VDO https://drive.google.com/file/d/1yEqYKxlRkC4DvGNoxE6H-yXVhTiaZ42e/view?usp=sharing
Categories: ข่าวสาร