นักวิจัย

ทีมวิจัยประกอบไปด้วย ทีมวิจัยจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข


การวิจัยมุ่งเน้นทำความเข้าใจบริบทของการใช้ยาปฏิชีวนะและเชื้อดื้อในชุมชน สถานพยาบาล กลุ่มแรงงานข้ามชาติ และภาคเกษตรกรรมในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมเ รวมถึงการติดตาม (Following method) ยาปฏิชีวนะและเชื้อดื้อยาทั้งในระดับชาติและนานชาติ